Motonet logo
Varuhus

Logga in
Logga in
Varukorg
Till kassan
Medlemskampanj - upp till 150 kr rabatt på ditt köpMedlemskampanj - upp till 150 kr rabatt på ditt köp

Integritetspolicy
Uppdaterad 23.11.2021

Personuppgiftsansvarig: Motonet AB, 556801-9284
Postadress: Motonet AB, Slåttervägen 20, 170 67 Solna
Kontaktuppgifter: kundservice@motonet.se

Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas och samlas in för att uppfylla avtal och lagstadgade skyldigheter, för att säkerställa de erbjudna tjänsternas kvalitet, hantera kundrelationer, samt för personifiering av marknadsföring och kommunikation med kunden.

• Beställnings-, service- och medlemskontrakt

• Lagstiftningskrav för bland annat bokföringsbevaring

• Kundens samtycke för direktmarknadsföring

• Företagets legitima intresse att utveckla och förbättra tjänster, utbud och webbutik. Vi anser att en begränsad behandling av personuppgifterna för att utveckla vår affärsverksamhet har mer fördelar än nackdelar för kunden.

Personuppgifter som behandlas:

Som personuppgift räknas all typ av information som kan kopplas till dig och identifiera dig som person som till exempel namn, personnummer, adress, e-post adress och telefonnummer. Vi inhämtar och lagrar följande information:

• Kundens namn
• Adress, postnummer och postort
• E-post adress
• Telefonnummer
• Motonet Medlemsnummer
• Kundnummer
• Fordonets registreringsnummer
• Uppgifter om val av marknadsföringskommunikation
• Orderhistorik
• Kundomdömen som lämnats på sajt
• Datum för registrering som kund hos Motonet samt tidpunkt för senast uppdatering av kunduppgifter

Vanliga inhämtningskällor

De vanligaste källorna till inhämtad och lagrad information om dig som kund är:
• Registreringsformulär som t ex Motonet Medlemsansökan
• Personuppgifter som kund lämnat vid köp i vår onlinebutik.
• Ett fordons registreringsuppgifter som kunden uppgett i samband med besök hos Motonet Snabbservice
• Uppgifter från tredje part som kan används för att uppdatera kundens namn-, address- och telefonnummeruppgifter i kundregistret

Överföring av kunduppgifter utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)
Personuppgifter lämnas inte ut till samarbetspartners i länder utanför EU eller EES, om det inte är kritiskt nödvändigt för det tekniska genomförandet av databehandlingen. Motonet AB hanterar överföring och hantering av uppgifter med hög nivå på datasäkerheten och dataskyddet i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Behandling av data hos en tredje part säkras genom de standardiserade avtalsklausulerna som godkänts av Europeiska kommissionen eller annan metod som godkänts enligt dataskyddsförordningen.

Kunddata kan användas för analys- och personifieringsändamål i samarbete med tredje part. Köpbeteende och surfbeteende används för att skapa personifierad marknadsföring anspassad efter kundens önskemål och intressen. Vi anser inte att personifierad marknadsföring har de rättsliga effekter eller på annat sätt har en betydande inverkan på målet för marknadsföringen som anges i GDPR. Personuppgifter som används för personifiering är alltid anonymiserade eller pseudonymiserade om det är möjligt. De pseudonymiserade uppgifterna kan endast kopplas till den registrerade personen av ett begränsat antal Motonet medarbetare vars specifika arbeta är att behandla kunduppgifter.

Kunduppgifter kommer inte att lämnas ut utanför Motonet eller någon extern samarbetspartner som är involverad i produktion, utveckling eller underhåll av tjänster och kommunikation å Motonets vägnar, förutom i enlighet med ett avtal, separat samtycke och/eller uttryckliga rättsliga bestämmelser. Vid behov kan uppgifter komma att lämnas ut till offentliga myndigheter. Vi informerar den registrerade kunden om myndigheters databegäranden, om det är tillåtet enligt lag.

Vi tillhandahåller kunddata till tredje part för dessa ändamål:
• Till vår partner för e-postmarknadsföring
• Till tryckeri vid beställning av adresserad direktreklam
• Till våra logistikpartners vid beställning via vår onlinebutik
• Till Klarna som är vår betalningsleverantör vid köp i vår onlinebutik
• Till producent/leverantör av en vissa vara om varan ska levereras direkt från leverantör till kund
• Information som rör beställningen av en viss produkt kan överföras till producent/leverantör i samband med garantiservice
• Till inkassoföretag om fakturan förfaller och går till indrivning

Principer för registerskyddet
Motonet behandlar personuppgifter i enlighet med den svenska dataskyddslagstiftningen. Skyddet av personuppgifter är en väsentlig del av vår verksamhet. Vi har lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsrutiner implementerade för att skydda alla uppgifter i vår ägo mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse.

Lagringstid för personuppgifter
Tillhandahållande av personuppgifter är ett krav för att bli Motonet Medlem samt för att ingå avtal om distanshandel (köp via vår onlinebutik). Personuppgifter sparas i medlemsregistret i minst sex år eller så länge kundrelationen är i kraft. Personuppgifter som uppgetts för direktmarknadsföring kommer att lagras fram till att godkännandet för marknadsföring återkallas av kunden. Kontaktuppgifter som uppgetts i samband med köp i onlinebutiken sparas i kundregistret i sex år.

Personuppgifter av de som deltagit i av Motonet arrangerade tävlingar sparas inte i någon databas och lämnas inte ut till tredje part om det inte anses nödvändigt för tävlingen men aldrig innan samtycke har inhämtats från kund.

Lagringstid för orderdata och orderhistorik
I enlighet med gällande bokföringslag ska verifikationer sparas i sex år räknat från början av det kalenderår som följer efter räkenskapsårets utgång. De uppgifter som behövs för behandling av eventuella reklamationer och serviceärenden kan komma att sparas under den tid som krävs för behandling av ärendet, vilket vanligtvis inte överstiger sex år. Eventuellar inspelningar av kundservicesamtal sparas i högst ett år.

Webbaserad kunddatabas
Endast utsedd personal från Motonet AB och anställda i företag som agerar på uppdrag av Motonet AB har rätt att få tillgång till uppgifter i kunddatabasen. Användare av systemet har personliga ID och lösenord. Personalen får endast använda kundsystemets uppgifter på det sätt som krävs för den aktuella uppgiften. Registret får endast användas av personer som behöver det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personer som använder registret har tystnadsplikt. Den kundbeteckning som lagras i systemet är krypterad med envägskryptering, vilket innebär att den inte kan dekrypteras tillbaka till ett personligt identifieringsnummer. Systemet skyddas av ett säkerhetssystem mot externa hot.

Den registrerades rättigheter
• Den registrerade kan se och redigera sina personuppgifter och giltiga marknadsföringstillstånd i avsnittet "Mina sidor" på Motonets webbplats. För tillgång till "Mina sidor" behövs den e-postadress och det lösenord som valdes när kunden registrerade sig hos Motonet.
• Motonet medlemmar kan redigera sina personuppgifter och marknadsföringsmedgivanden samt begära ett uttdrag av de lagrade uppgifterna genom att kontakta vår kundservice på: kundservice@motonet.se Uttdrag kommer endast att skickas till den registrerade folkbokföringsadressen.
• En Motonet Medlem kan närsomhelst säga upp sitt medlemsskap genom att kontakta vår kundservice på kundservice@motonet.se. När ett medlemsskap upphör, upphör även åtkomst till tjänsten "Mina sidor"
• Varje enskild individ i kunddatabasen kan begära radering av sina uppgifter eller begränsning av databehandling enligt de villkor som anges i artikel 18 i GDPR. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring eller invända mot att hens personuppgifter används för detta ändamål. Den registrerade har rätt att överföra sina personuppgifter som behandlas automatiskt från ett system till ett annat, om det är tekniskt genomförbart. Om den registrerade anser att dataskyddsförordningen inte följs vid behandlingen av hens personuppgifter, har hen rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudsmannen.

Den registrerade personens skyldigheter och ansvar
• Kunden ansvarar för att den information som lämnas vid registreringen är korrekt och måste hålla den uppdaterad 
• Den person som registrerar sig som Motonet Medlem är ansvarig för de aktiviteter som utförs via hens Motonet Medlemskonto
• Den registrerade ska förvara sitt eventuella medlemskort och sina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt. 
• Den registrerade måste ändra lösenordet om missbruk skett eller misstanke om missbruk av kontot uppstått
• Den registrerade måste meddela Motonets kundservice om någon obehörig användning av hens lojalitetskonto skett.

Vid misstanke om missbruk förbehåller sig Motonet AB rätten att närsomhelst spärra och radera kontot.

Uppdateringar av integritetspolicyn
Vi förbättrar och utvecklar ständigt våra tjänster och webbplatser, så vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan.

Om det sker några betydande ändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera dig om ändringarna och de rättsliga grunderna för behandlingen.

Läs mer om cookies här