Varuhus

Logga in
Logga in
Varukorg
Till kassan

Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor för onlinetjänster tillämpas på alla Motonet AB:s onlinetjänster samt företag som tillhör samma koncern (nedan "Motonet") och på användningen av innehåll och material som är tillgängligt via dem, om inte annat avtalats eller meddelats för en viss tjänst. I dessa användarvillkor avser onlinetjänster alla online- och mobiltjänster som underhålls eller produceras av Motonet. Sådana är till exempel Motonets olika webbplatser, webbutiker eller mobilapplikationer. Nedan hänvisar vi till alla våra tjänster med ordet Tjänst.  

Utöver onlinetjänsternas allmänna användarvillkor kan särskilda villkor gälla för användningen av Tjänsten. Dessa inkluderar till exempel kampanjregler eller webbutikens avtals- och leveransvillkor. Om det uppstår en konflikt mellan dessa allmänna villkor och de särskilda villkoren för Tjänsten ska vad som sägs i de särskilda villkoren för Tjänsten ha företräde.

Användaren godkänner och förbinder sig att följa dessa användarvillkor, eventuella särskilda villkor för Tjänsten och andra riktlinjer genom att registrera sig i och/eller använda Tjänsten. Om användaren inte godkänner villkoren och anvisningarna har hen inte rätt att använda Tjänsten. Dessutom ska användaren av Tjänsten följa tillämplig lagstiftning och god sed.

2. Användarrättigheter

Motonet ger användaren en begränsad rätt att använda Tjänsten och dess innehåll. Med begränsad rätt avses de rättigheter som beskrivs för användaren i dessa användarvillkor samt i andra villkor och riktlinjer. Rätten är personlig och om användaren inte följer alla villkor, lagen och god sed kan Motonet förbjuda användningen av Tjänsten. Tjänsten får endast användas för personligt, icke-kommersiellt bruk om inget annat anges i villkoren.

Användaren får bläddra i Tjänsten och dess innehåll, såsom text, bilder, varumärken och logotyper, skriva ut eller spara en kopia av Tjänstens innehåll på sin dator och använda de tjänster som Motonet erbjuder i Tjänsten. Användaren får inte ändra eller reproducera innehållet i Tjänsten på något sätt. Inte heller som sådant, modifierat eller delvis modifierat distribuera, överföra, offentligt framföra eller på annat sätt publicera innehållet i Tjänsten, om det inte anges vara tillåtet antingen i dessa Användarvillkor, i själva Tjänsten eller i dess särskilda villkor. Tillstånd som beviljas i Tjänsten kan t.ex. omfatta knappar för sociala medier i Tjänsten som avsiktligt möjliggör delning av innehåll på sociala medier. Användaren måste behålla alla upphovsrättsmeddelanden och andra rättighetsrelaterade meddelanden på alla kopior och utskrifter av det nedladdade innehållet.

För pressmeddelanden och andra journalistiska ändamål har Motonet en separat bildbank, vars innehåll kan användas i enlighet med bildbankens användarvillkor. Det är tillåtet att använda pressmeddelanden och andra handlingar som klassificeras som offentliga i offentlig kommunikation så länge informationskällan alltid anges.

3. Användarens skyldigheter 

Användaren får inte använda Tjänsten i strid med lag eller god sed. Användaren får inte:

 • avbryta eller försöka avbryta driften av Tjänsten

 • störa eller hindra andra användares möjlighet att använda Tjänsten till exempel genom att placera material eller program i Tjänsten som innehåller komponenter som kan påverka dess programstruktur, såsom virus eller tidsinställda störningsprogram

 • samla in, kopiera, använda eller lagra personlig information om andra användare utan användarens samtycke

 • samla in, kopiera, använda eller lagra information om produkter utan tillstånd

 • försöka dölja ursprunget till information som erhållits från Tjänsten, till exempel genom att förfalska rubrik- eller identifieringsinformation

 • använda Tjänsten för att överföra skräppost eller annan obehörig telekommunikation

 • ge falsk information, till exempel om sig själv, andra personer eller organisationer

 • utge sig som representant för Motonet

 • publicera eller överföra material som inkräktar på någon persons eller enhets rättigheter, eller som är ärekränkande, olagligt, obscent eller på annat sätt stötande.

4. Användarskapat innehåll

Användaren får endast publicera innehåll till Tjänsten som inte strider mot god sed, inte innehåller olagligt, olämpligt, stötande, förnedrande eller obscent material. Innehåll som skickas in av användare får inte inkräkta på någon annan persons eller juridsk persons rättigheter. Användaren får inte marknadsföra produkter eller tjänster från tredje part utan Motonets uttryckliga tillstånd i förväg. 

Användaren får endast tillhandahålla innehåll till Tjänsten som hen antingen äger eller har obegränsade rättigheter att använda, såsom distributions- och publiceringsrättigheter. Obegränsade rättigheter ger användaren tillstånd att skicka innehåll till Motonet så att Motonet kan publicera detta innehåll på Tjänsten, helt eller delvis, utan ersättning eller annat ansvar. För att göra detta måste användaren vid behov inhämta rättighetsinnehavarens, till exempel fotografens, tillstånd innan hen skickar innehållet till Tjänsten. Det är på användarens ansvar att se till att ha rätt att använda innehållet hen skickar. Användaren förbinder sig att inte göra några anspråk på Motonet baserat på det innehåll som användaren skickat till eller publicerat i Tjänsten. Dessutom förbinder sig användaren att ersätta alla eventuella skador som orsakas av innehållet som skickats in av användaren.

Motonet garanterar inte att innehållet som skickas av användaren kommer att publiceras i Tjänsten. Motonet granskar inte och ansvarar inte för något innehåll som användaren har publicerat i Tjänsten. Motonet kan på eget intitiativ och utan förvarning ta bort allt innehåll som skickats och publicarats i Tjänsten av användaren. Motonet kan också ändra innehållet som användaren har skickat, till exempel för att korrigera ett stavfel.

Innehållet, kommentarerna, uttalandena eller anmärkningarna som skickas av användaren är användarens personliga åsikter och Motonet ansvarar inte för dess riktighet eller korrekthet. Användaren bör notera att allt innehåll som skapas i Tjänsten eller skickas till Tjänsten kan vara tillgängligt, användbart, kommenterbart och delbart av andra användare.

5. Behandling av personuppgifter

Hur Motonet hanterar behandlingen av personuppgifter för användare av Tjänsten kan du läsa om i Motonets integritetspolicy

6. Cookies

Tjänsten använder cookies (kakor). Mer information om vilka cookies Tjänsten använder kan du läsa om i Motonets Cookiepolicy

7. Ändringar i Tjänsten och villkoren

Motonet kan efter eget godkännande och utan förvarning eller ansvar, ändra dessa villkor, Tjänsten i sig eller dess innehåll. Motonet kan till exempel ändra priser eller produkter, lägga till eller ta bort delar av Tjänsten, ändra kostnadsfria delar av Tjänsten till avgiftsbelagda delar och vice versa.  Ändringar av villkoren träder i kraft när ändringarna har kommunicerats. Vid den tidpunkten kommer de även att tillämpas på användarens aktiviteter i Tjänsten.

Motonet förbehåller sig rätten att begränsa användningen av Tjänsten eller dess delar, att avbryta Tjänsten eller att helt sluta erbjuda någon del av Tjänsten.

8. Länkar

Användare kan länka till innehållet i Tjänsten så länge upphovsrättslagar och Motonets användarvillkor följs. Dessutom gäller följande:

 • länken får inte innehålla Motonets varumärken i grafisk form

 • länkning får inte påverka Motonets rykte negativt eller skapa ett falskt intryck av att det finns en koppling mellan Motonet och den länkande enhetens aktiviteter, tjänster eller produkter.

Tjänsten kan innehålla länkar eller kopplingar till webbplatser som ägs eller underhålls av tredje part. Dessa webbplatser är inte en del av tjänsten och Motonet kontrollerar inte dem eller deras innehåll. Motonet ansvarar följaktligen inte för innehållet, korrektheten, tillförlitligheten eller informationssäkerheten på sådana webbplatser. Länkarna som ingår i tjänsten indikerar inte att det finns en koppling mellan den länkade webbplatsen och Motonet, eller att Motonet stöder eller marknadsför produkter, aktiviteter eller tjänster på de länkade webbplatserna.

Tredjepartstjänster och länkade webbplatser på Tjänsten omfattas av sina egna användarvillkor och andra villkor som du bör läsa innan du använder dem.

9. Immaterialrätt

Tjänsten och dess innehåll (t.ex. texter, bilder, produktbeskrivningar, logotyper, varumärken och programvara) tillhör Motonet, Motonets partners eller annan tredje part och skyddas av upphovsrättslagar, internationella upphovsrättsavtal och andra immateriella rättigheter.

Alla immateriella rättigheter i Tjänsten och dess innehåll (såsom upphovsrätt, handelsnamn, oregistrerade och registrerade varumärken och designrättigheter, patent, domännamn, databasrättigheter och affärshemligheter) och all goodwill som uppstår vid användningen tillhör Motonet eller tredje part som äger dessa rättigheter. Alla andra rättigheter förbehålls, såvida de inte uttryckligen beviljas i dessa användarvillkor.

Motonet ger inte användaren några direkta eller indirekta rättigheter till sina immateriella rättigheter utan Motonets skriftliga medgivande.

10. Ansvarsbegränsningar

Tjänsten och dess innehåll tillhandahålls för användaren utan garantier och i befintligt skick. Motonet strävar efter att göra Tjänsten tillgänglig utan avbrott eller störningar. Motonet garanterar inte att informationen i Tjänsten alltid kommer att vara lämplig för vare sig ett allmännt eller specifikt ändamål. Motonet garanterar inte heller att Tjänsten inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Om detta händer bör användaren eller den förfördelade parten kontakta tjänsteleverantören så snart som möjligt. 

Motonet ansvarar inte för att informationen i Tjänsten eller dess innehåll är korrekt, aktuellt eller tillförlitligt. Tjänsten eller dess innehåll kan innehålla felaktigheter, brister, fel eller andra defekter, såsom virus. Motonet ansvarar inte för den information som skickas eller tas emot av användaren eller för information som underlåts att skickas eller tas emot av användaren. Motonet strävar efter att hålla sin tjänst och informationen som den överför säker, men kan inte garantera det och är därför inte ansvarig för det.

Motonet ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, följdskador eller skador baserade på skadeståndsskyldighet. Sådana skador kan till exempel omfatta förlust av affärsverksamhet, kontrakt, data eller intäkter, eller avbrott i affärsverksamheten på grund av användningen av Tjänsten eller dess innehåll, eller oförmåga att använda Tjänsten. Detta påverkas inte av om skadorna är baserade på kontrakt, skadestånd, vårdslöshet eller någon annan grund, även om Motonet informerats om möjligheten till sådana skador i förväg. I samtliga fall är Motonets ansvar begränsat till de gränser som fastställs i tvingande lag.

11. Force Majeure

Motonet ansvarar inte för sådana avtalsbrott som orsakas av omständigheter utanför dess kontroll (force majeure).

12. Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter


Motonet AB

Slåttervägen 20

170 67 Solna, Sverige
 

Motonet AB är ett registrerat aktiebolag med organisationsnummer 556801-9284

Användare kan använda kontaktuppgifterna ovan för frågor relaterade till dessa användarvillkor eller för att rapportera olämpligt eller upphovsrättskränkande innehåll som finns i tjänsten. I det här fallet bör rubriken i meddelandet vara "Innehåll på Motonet-webbplatsen". Ärenden relaterade till kränkande innehåll kommer att behandlas snarast möjligt.

13. Tillämplig lag och tvistelösning

Svenska lag tillämpas på dessa villkor.

Målet är att lösa eventuella tivster genom förhandling mellan parterna. Kan parterna inte nå en överenskommelse ska de avgöras i första hand av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige och i andra hand av European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
Kontaktuppgifter till Allmänna Reklamationsnämnden:
https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

14. Tävlingsvillkor

I det fall användare väljer att delta i tävling som är anordnad av Motonet gäller följande allmänna regler och villkor för tävlingar publicerade på www.motonet.se alterinativt i sociala medier som hanteras och administreras av Motonet:

När du deltar i en tävling accepterar du följande villkor och regler:

· Tävlingen arrangeras av Motonet AB

· Alla personer deltar i tävlingen på samma villkor. Anställda på Motonet får inte delta i tävlingen.

· För att delta måste du vara 18 år eller ha målsmans godkännande.

· När du lämnar personuppgifter för tävlingsbidraget ger du ditt medgivande att Motonet AB kan nyttja dessa. Alla insamlade uppgifter behandlas i enlighet med Motonets integritetspolicy.

· Tävlingsbidragen får inte strida mot svensk lag. Det är därför inte tillåtet med bilder och motiveringar som exempelvis innehåller kränkande innehåll. Deltagare i tävlingen ansvarar på samma sätt för att insänd beskrivning inte gör intrång i annan upphovsrätt. Motonet AB har inget ansvar för tävlingsbidrag som strider mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från deltagare i tävlingar.

· Facebook eller Instagram stödjer och administrerar inte dessa tävlingar.

· För att delta i tävlingar på Facebook eller Instagram krävs en öppen profil.

· Eventuell vinskatt betalas av vinnaren.